Fotorama Shuffle

Shuffle the frames by adding data-shuffle="true":

<div class="fotorama"
     data-shuffle="true">
  <img src="1.jpg">
  <img src="2.jpg">
</div>

Shuffle example (new window):

Shuffle again

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10